دینستار Dinstar

[caption id="attachment_2278" align="aligncenter" width="500"] گیتوی دینستار Dinstar DAG3000-112S[/caption] گیتوی ویپ DAG3000-112S جدیدترین گیتوی دسترسی دینستار می باشد. این گیتوی با استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها، این امکان را ایجاد می کند که...

ادامه مطلب

[caption id="attachment_2253" align="aligncenter" width="516"] گیتوی دینستار Dinstar MTG600 2 E1/T1[/caption] MTG600 2 E1/T1 نوعی از گیتوی های ترانکینگ دیجیتال بوده که مبتنی بر سیستم عامل تعبیه شده (embedded) می باشد. این گیتوی...

ادامه مطلب

[caption id="attachment_2253" align="aligncenter" width="482"] گیتوی دینستار Dinstar MTG600 1 E1/T1[/caption] MTG600 1 E1/T1 نوعی از گیتوی های ترانکینگ دیجیتال بوده که مبتنی بر سیستم عامل تعبیه شده (embedded) می باشد. این...

ادامه مطلب

[caption id="attachment_2233" align="aligncenter" width="560"] گیتوی دینستار Dinstar MTG200 4*E1[/caption] MTG200 4*E1 یک گیتوی ترانک مقرون به صرفه بوده که برای بازار متن باز، طراحی شده است و برای سیستم های مبتنی بر Asterisk/Elastix/Trixbox/Freeswitch...

ادامه مطلب

[caption id="attachment_2233" align="aligncenter" width="515"] گیتوی دینستار Dinstar MTG200 2*E1[/caption] MTG200 2*E1 یک گیتوی ترانک مقرون به صرفه بوده که برای بازار متن باز، طراحی شده است و برای استفاده با سیستم های...

ادامه مطلب

[caption id="attachment_2233" align="aligncenter" width="549"] گیتوی دینستار Dinstar MTG200 1*E1[/caption] MTG200 1*E1 یک گیتوی ترانک مقرون به صرفه بوده که برای بازار متن باز، طراحی شده است و برای استفاده در سیستم های...

ادامه مطلب

[caption id="attachment_2226" align="aligncenter" width="684"] گیتوی دینستار Dinstar MTG1000 4 E1/T1[/caption] MTG1000 4 E1/T1 نوعی از گیتوی های ترانکینگ دیجیتال بوده که مبتنی بر سیستم عامل تعبیه شده (embedded) می باشد. این گیتوی...

ادامه مطلب

[caption id="attachment_2226" align="aligncenter" width="684"] گیتوی دینستار Dinstar MTG1000 2 E1/T1[/caption] MTG1000 2 E1/T1 نوعی از گیتوی های ترانکینگ دیجیتال بوده که مبتنی بر سیستم عامل تعبیه شده (embedded) می باشد. این گیتوی...

ادامه مطلب

[caption id="attachment_2226" align="aligncenter" width="684"] گیتوی دینستار Dinstar MTG1000 1 E1/T1[/caption] MTG1000 1 E1/T1 نوعی از گیتوی های ترانکینگ دیجیتال بوده که مبتنی بر سیستم عامل تعبیه شده (embedded) می باشد. این گیتوی...

ادامه مطلب