لیست دانش آموختگان دوره های آموزشی
5,031 بازدید

اسامی دانش آموختگان که در دوره های ویپ (Voice Over IP) شرکت نموده اند در جدول زیر قابل مشاهده هستند. 

تاریخ نام دوره نام شماره دانشجویی
اردیبهشت ۸۹ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱ علیرضا صادق صیغلان ۸۹۰۲۱۶۰۱
اردیبهشت ۸۹ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱ بهمن طلاچیان ۸۹۰۲۱۶۰۲
اردیبهشت ۸۹ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱ ایمان قربانعلی ۸۹۰۲۱۷۰۳
اردیبهشت ۸۹ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱ کیوان نصرتی ۸۹۰۲۱۷۰۴
اردیبهشت ۸۹ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱ مهدی فرهادی ۸۹۰۲۱۷۰۵
اردیبهشت ۸۹ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱ امید تیموری ۸۹۰۲۱۷۰۶
اردیبهشت ۸۹ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱ صادقی ۸۹۰۲۱۷۰۷
شهریور ۸۹ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۲ اسدالله مقیمی ۸۹۰۶۲۵۰۱
شهریور ۸۹ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۲ امیر حسین تیموریان ۸۹۰۶۲۵۰۲
شهریور ۸۹ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۲ جواد حجتی ۸۹۰۶۲۵۰۳
شهریور ۸۹ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۲ سعید شمس ۸۹۰۶۲۵۰۴
شهریور ۸۹ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۲ صادق فروتنی ۸۹۰۶۲۵۰۵
شهریور ۸۹ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۲ فرزاد قربانی فر ۸۹۰۶۲۵۰۶
شهریور ۸۹ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۲ فرشاد بوساری ۸۹۰۶۲۵۰۷
شهریور ۸۹ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۲ محسن خوانساری ۸۹۰۶۲۵۰۸
شهریور ۸۹ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۲ محمد نبی پور ۸۹۰۶۲۵۰۹
شهریور ۸۹ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۲ محمدعلی اکبری ۸۹۰۶۲۵۱۰
دی ۸۹ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۳ رضا سرلک ۸۹۱۰۰۲۰۱
دی ۸۹ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۳ مهتاب تفضلی ۸۹۱۰۰۲۰۲
اسفند ۸۹ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۴ محمد یزدیان ۸۹۱۲۰۱۰۱
اردیبهشت ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۵ حبیب اله دانشفر ۹۰۰۲۰۱۰۱
اردیبهشت ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۵ شهاب الدین حسنی ۹۰۰۲۰۱۰۲
اردیبهشت ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۵ علی عباس نژاد ۹۰۰۲۰۱۰۳
اردیبهشت ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۵ محمد حرمتی ۹۰۰۲۰۱۰۴
خرداد ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۶ آرش شایق ۹۰۰۳۱۹۰۱
خرداد ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۶ بهنام سلیمانی ۹۰۰۳۱۹۰۲
خرداد ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۶ حامد شاکر ۹۰۰۳۱۹۰۳
خرداد ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۶ داود افراسیابی گرگانی ۹۰۰۳۱۹۰۴
خرداد ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۶ مجتبی نوائی نظامی ۹۰۰۳۱۹۰۵
خرداد ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۶ وحید خوشنود ۹۰۰۳۱۹۰۶
تیر ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۷ حمید کرمی ۹۰۰۴۲۳۰۱
تیر ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۷ حمید هوشیاری فر ۹۰۰۴۲۳۰۲
تیر ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۷ رمضان محمدی ۹۰۰۴۲۳۰۳
تیر ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۷ سمیه شریفی برنا ۹۰۰۴۲۳۰۴
شهریور ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۹ پیام فرجامی ۹۰۰۶۱۷۰۱
شهریور ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۹ حسن دیرسنجی ۹۰۰۶۱۷۰۲
شهریور ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۹ حسین ادب ۹۰۰۶۱۷۰۳
شهریور ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۹ علی محبوبی فولادی ۹۰۰۶۱۷۰۴
شهریور ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۹ فرشته نریمانی ۹۰۰۶۱۷۰۵
شهریور ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۹ فرشید مدنی ۹۰۰۶۱۷۰۶
شهریور ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۹ محمد سبب کار ۹۰۰۶۱۷۰۷
شهریور ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۹ مهدی مظفری ۹۰۰۶۱۷۰۸
مهر ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۰ احسان غلامی ۹۰۰۷۰۷۰۱
مهر ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۰ حسن اسدی ۹۰۰۷۰۷۰۲
مهر ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۰ مجتبی کندوانی ۹۰۰۷۰۷۰۳
مهر ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۰ محمد حسین ذوالانواری ۹۰۰۷۰۷۰۴
مهر ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۰ مهرداد عطامنش ۹۰۰۷۰۷۰۵
مهر ۹۰ متخصص الستیکس – ۳ روزه – خصوصی ایرج قربانی ۹۰۰۷۳۰۰۱
مهر ۹۰ متخصص الستیکس – ۳ روزه – خصوصی بهنام محمد حسین پور ۹۰۰۷۳۰۰۲
مهر ۹۰ متخصص الستیکس – ۳ روزه – خصوصی محمد حسین شرقی ۹۰۰۷۳۰۰۳
آبان ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۱ امیر متقیان ۹۰۰۸۰۵۰۱
آبان ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۱ حسام صبوری ۹۰۰۸۰۵۰۲
آبان ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۱ رضا توسلی نائینی ۹۰۰۸۰۵۰۳
آبان ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۱ مجتبی سیفی ۹۰۰۸۰۵۰۴
آبان ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۱ محسن رزاق مرندی ۹۰۰۸۰۵۰۵
آذر ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۲ احمد نوبری ۹۰۰۹۲۴۰۱
آذر ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۲ شکراله فروزان ۹۰۰۹۲۴۰۲
آذر ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۲ مهیار لاله دنگی ۹۰۰۹۲۴۰۳
آذر ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – خصوصی افشین قهرمانی ۹۰۰۹۲۶۰۱
دی ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۳ فرشاد فرح بخش ۹۰۱۰۰۸۰۷
دی ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۳ ابراهیم وکیلی ۹۰۱۰۰۸۰۱
دی ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۳ امین جعفری ۹۰۱۰۰۸۰۲
دی ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۳ سمیه قدرتی ۹۰۱۰۰۸۰۳
دی ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۳ علی رمضانی ۹۰۱۰۰۸۰۴
دی ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۳ علی صادق وند ۹۰۱۰۰۸۰۵
دی ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۳ علیرضا بادران ۹۰۱۰۰۸۰۶
بهمن ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۴ احسان رضایی ۹۰۱۱۱۳۰۱
بهمن ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۴ بابک ذهبی ۹۰۱۱۱۳۰۲
بهمن ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۴ بهروز نظیری ۹۰۱۱۱۳۰۳
بهمن ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۴ روزبه پورعزیزیان ۹۰۱۱۱۳۰۴
بهمن ۹۰ متخصص الستیکس – یکروزه – دوره ۱۴ مهدی هنرمند جوان ۹۰۱۱۱۳۰۵
اسفند ۹۰ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۱۵ البرز رجب پور ۹۰۱۲۱۱۰۱
اسفند ۹۰ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۱۵ رضا مقدم ۹۰۱۲۱۱۰۲
اسفند ۹۰ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۱۵ علی تعقلی ۹۰۱۲۱۱۰۳
اسفند ۹۰ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۱۵ مسلم آخوندی ۹۰۱۲۱۱۰۴
اسفند ۹۰ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۱۵ مهرداد اثنی عشری ۹۰۱۲۱۱۰۵
اسفند ۹۰ متخصص الستیکس – دو روزه – خصوصی سعید درامامی ۹۰۱۲۲۴۰۱
اسفند ۹۰ متخصص الستیکس – دو روزه – خصوصی مجتبی قاسمی ۹۰۱۲۲۴۰۲
اسفند ۹۰ متخصص الستیکس – دو روزه – خصوصی مهدی مداحی ۹۰۱۲۲۴۰۳
فروردین ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۵ ایمان فرهی پر شگفتی ۹۱۰۱۰۱۰۱
فروردین ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۸ ربیعی ۹۱۰۱۰۱۰۱
فروردین ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۵ موسی زاده ۹۱۰۱۰۱۰۲
فروردین ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۸ دادگستر ۹۱۰۱۰۱۰۲
فروردین ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۵ ادیشو ناصری ۹۱۰۱۰۱۰۳
فروردین ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۸ برومند ۹۱۰۱۰۱۰۳
فروردین ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۵ خباز ۹۱۰۱۰۱۰۴
فروردین ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۸ کاملی ۹۱۰۱۰۱۰۴
فروردین ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۸ احمدی ۹۱۰۱۰۱۰۵
فروردین ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۸ ناصری ۹۱۰۱۰۱۰۶
فروردین ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۸ فرهی ۹۱۰۱۰۱۰۷
فروردین ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۸ رهبان ۹۱۰۱۰۱۰۸
فروردین ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۸ فاضل ۹۱۰۱۰۱۰۹
فروردین ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – خصوصی سیامک یوسفی ۹۱۰۱۰۵۰۱
فروردین ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۱ احسان کریمی ۹۱۰۱۲۴۰۱
فروردین ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۱ ارد مولانا ۹۱۰۱۲۴۰۲
فروردین ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۱ حمید رضا قوامی ۹۱۰۱۲۴۰۳
فروردین ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۱ فرید پارسایی ۹۱۰۱۲۴۰۴
فروردین ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۱ میلاد عربی ۹۱۰۱۲۴۰۵
فروردین ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – خصوصی نور انصاری ۹۱۰۱۳۰۰۱
اردیبهشت ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۱۶ پژمان حیدریان ۹۱۰۲۱۴۰۱
اردیبهشت ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۱۶ حسن اصغری ۹۱۰۲۱۴۰۲
اردیبهشت ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۱۶ علی بیات ۹۱۰۲۱۴۰۳
اردیبهشت ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۱۶ علیرضا محمودیان ۹۱۰۲۱۴۰۴
اردیبهشت ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۲ پژمان حیدریان ۹۱۰۲۲۱۰۱
اردیبهشت ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۲ رضا زنگنه ۹۱۰۲۲۱۰۲
اردیبهشت ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۲ امیر حسین اعلائی پور ۹۱۰۲۲۱۰۳
اردیبهشت ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۲ روزبه پور عزیزیان ۹۱۰۲۲۱۰۴
تیر ۹۱ متخصص الستیکس – یک روزه – دوره ۱۷ مجید عابدی ۹۱۰۴۰۹۰۱
تیر ۹۱ متخصص الستیکس – یک روزه – دوره ۱۷ اقبال صفاخری ۹۱۰۴۰۹۰۲
تیر ۹۱ متخصص الستیکس – یک روزه – دوره ۱۷ ایرج آقاجان نژاد ۹۱۰۴۰۹۰۳
تیر ۹۱ متخصص الستیکس – یک روزه – دوره ۱۷ لیلا بابالو ۹۱۰۴۰۹۰۴
تیر ۹۱ متخصص الستیکس – یک روزه – دوره ۱۷ علی اصغر غفوری نصب ۹۱۰۴۰۹۰۵
تیر ۹۱ متخصص الستیکس – یک روزه – دوره ۱۷ سید مهدی مرتضوی ۹۱۰۴۰۹۰۶
تیر ۹۱ متخصص الستیکس – یک روزه – دوره ۱۷ رامین کاکاوند ۹۱۰۴۰۹۰۷
تیر ۹۱ متخصص الستیکس – یک روزه – دوره ۱۷ امیرحسین اعلائی پور ۹۱۰۴۰۹۰۸
تیر ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۱۸ یوسف رضایی امیر آباد ۹۱۰۴۲۲۰۱
تیر ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۱۸ حامد قاصری ۹۱۰۴۲۲۰۲
تیر ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۱۸ معین محسنی فرد ۹۱۰۴۲۲۰۳
تیر ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۱۸ مهدی مرادخانی ۹۱۰۴۲۲۰۴
تیر ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۱۸ محمد صباغ ۹۱۰۴۲۲۰۵
تیر ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۱۸ محمد فرهاد ۹۱۰۴۲۲۰۶
تیر ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۳ احسان علی محمدی ۹۱۰۴۲۹۰۱
تیر ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۳ محسن رنجبر ۹۱۰۴۲۹۰۲
تیر ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۳ حنانه سلیمانی ۹۱۰۴۲۹۰۳
تیر ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۳ مریم سلیمانی ۹۱۰۴۲۹۰۴
تیر ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۳ حسن دادگر ۹۱۰۴۲۹۰۵
شهریور ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۱۹ هادی شریعتی ۹۱۰۶۰۹۰۱
شهریور ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۱۹ امیر رحیمی ۹۱۰۶۰۹۰۲
شهریور ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۱۹ عباس سهرابی زاده ۹۱۰۶۰۹۰۳
شهریور ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۱۹ مجتبی قنادان ۹۱۰۶۰۹۰۴
شهریور ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۴ محمد عشاقی ۹۱۰۶۱۶۰۱
شهریور ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۴ هادی فلاح ۹۱۰۶۱۶۰۲
شهریور ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۴ محمود مهدی زاده ۹۱۰۶۱۶۰۳
شهریور ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۴ بهزاد اشرافیانی ۹۱۰۶۱۶۰۴
شهریور برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۴ کورش کمالی ۹۱۰۶۱۶۰۵
مهر ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۰ امیر بیات ۹۱۰۷۰۶۰۱
مهر ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۰ میلاد علیجانیان ۹۱۰۷۰۶۰۲
مهر ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۰ احمد گودرزی ۹۱۰۷۰۶۰۳
مهر ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۰ امین میرزا احمدی ۹۱۰۷۰۶۰۴
مهر ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۵ فاضل ده یادگاری ۹۱۰۷۱۳۰۱
مهر ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۵ اسداله مقیمی ۹۱۰۷۱۳۰۲
مهر ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۵ منصور علی امیری ۹۱۰۷۱۳۰۳
مهر ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۵ رامین کاکاوند ۹۱۰۷۱۳۰۴
مهر ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۵ پیام خسوری ۹۱۰۷۱۳۰۵
مهر ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۵ شهرام ملزمی ۹۱۰۷۱۳۰۶
آبان ۹۱ متخصص الستیکس – دوره دو روزه – دوره ۲۱ جواد محمودی ۹۱۰۸۱۸۰۱
آبان ۹۱ متخصص الستیکس – دوره دو روزه – دوره ۲۱ محمد وزان ۹۱۰۸۱۸۰۲
آبان ۹۱ متخصص الستیکس – دوره دو روزه – دوره ۲۱ میثم بهرامی حقیقی ۹۱۰۸۱۸۰۳
آبان ۹۱ متخصص الستیکس – دوره دو روزه – دوره ۲۱ مسعود نصیبان ۹۱۰۸۱۸۰۴
آبان ۹۱ متخصص الستیکس – دوره دو روزه – دوره ۲۱ قنبر مظفری ۹۱۰۸۱۸۰۵
آبان ۹۱ متخصص الستیکس – دوره دو روزه – دوره ۲۱ همایون دهقان ۹۱۰۸۱۸۰۶
آبان ۹۱ متخصص الستیکس – دوره دو روزه – دوره ۲۱ مجید لری امینی ۹۱۰۸۱۸۰۷
آبان ۹۱ متخصص الستیکس – دوره دو روزه – دوره ۲۱ امید همتی ۹۱۰۸۱۸۰۸
آبان ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۶ مسعود کریمیان راوندی ۹۱۰۸۲۵۰۱
آبان ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۶ هادی عواطف رستمی ۹۱۰۸۲۵۰۲
آبان ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۶ علی سلطانی فر ۹۱۰۸۲۵۰۳
آبان ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۶ ایمان مجیدی ۹۱۰۸۲۵۰۴
آبان ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۶ مجید لری امینی ۹۱۰۸۲۵۰۵
آذر ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۲ مجید حمیدزاده ۹۱۰۹۱۶۰۱
آذر ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۲ مجید عابدی ۹۱۰۹۱۶۰۲
آذر ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۲ مجید لری امینی ۹۱۰۹۱۶۰۳
آذر ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۲ محسن خوانساری ۹۱۰۹۱۶۰۴
آذر ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۲ محسن رزاق مرندی ۹۱۰۹۱۶۰۵
آذر ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۲ محسن قربانی ۹۱۰۹۱۶۰۶
دی ۹۱ مهندسی الستیکس – ۵ روزه – دوره ۵ جعفر گلناری ۹۱۱۰۰۳۰۱
دی ۹۱ مهندسی الستیکس – ۵ روزه – دوره ۵ سید علیرضا حسینی ۹۱۱۰۰۳۰۲
دی ۹۱ مهندسی الستیکس – ۵ روزه – دوره ۵ امین کرد ۹۱۱۰۰۳۰۳
دی ۹۱ مهندسی الستیکس – ۵ روزه – دوره ۵ محمد پالیز دار ۹۱۱۰۰۳۰۴
دی ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۳ محمد پالیز دار ۹۱۱۰۲۸۰۱
دی ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۳ محمد جعفری ۹۱۱۰۲۸۰۲
دی ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۳ محمد حرمتی ۹۱۱۰۲۸۰۳
دی ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۳ محمد حسین ذوالانواری ۹۱۱۰۲۸۰۴
دی ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۳ محمد حسین شرقی ۹۱۱۰۲۸۰۵
دی ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۳ محمد رضا مهدیان ۹۱۱۰۲۸۰۶
دی ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۳ محمد سبب کار ۹۱۱۰۲۸۰۷
دی ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۳ محمد صباغ ۹۱۱۰۲۸۰۸
دی ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۳ محمد فرهاد ۹۱۱۰۲۸۰۹
دی ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۳ محمد کلینی ۹۱۱۰۲۸۱۰
بهمن ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۷ معصومه وحید ۹۱۱۱۲۶۰۱
بهمن ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۷ محمود شیخیان ۹۱۱۱۲۶۰۲
بهمن ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۷ سید محمد مهدی طرازانی تفرشی ۹۱۱۱۲۶۰۳
بهمن ۹۱ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۷ سیامک یوسفس ۹۱۱۱۲۶۰۴
اسفند ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۴ پیام حسام فر ۹۱۱۲۰۱۰۱
اسفند ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۴ امین کاشانی ۹۱۱۲۰۱۰۲
اسفند ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۴ علیرضا بالنگی ۹۱۱۲۰۱۰۳
اسفند ۹۱ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۴ محمد باروطیان ۹۱۱۲۰۱۰۴
۱۴اردیبهشت ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۱ هادی هراتی ۹۲۰۲۱۴۰۱
۱۴اردیبهشت ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۱ سعید آوجیان ۹۲۰۲۱۴۰۲
۱۴اردیبهشت ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۱ ایمان کیانی ۹۲۰۲۱۴۰۳
۱۴اردیبهشت ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۱ پیام فردوزی ۹۲۰۲۱۴۰۴
۱۴اردیبهشت ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۱ رضا قدس ۹۲۰۲۱۴۰۵
۱۴اردیبهشت ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۱ فاطمه فرزانه ۹۲۰۲۱۴۰۶
خرداد ۹۲ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۹ مهدی شیرین آبادی ۹۲۰۳۰۲۰۱
خرداد ۹۲ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۹ ایمان کمالی ۹۲۰۳۰۲۰۲
خرداد ۹۲ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۹ احسان محمدی ۹۲۰۳۰۲۰۳
خرداد ۹۲ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۹ ایمان فرهی پر شگفتی ۹۲۰۳۰۲۰۴
خرداد ۹۲ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۹ ابراهیم کشاورز ۹۲۰۳۰۲۰۵
خرداد ۹۲ خصوصی الستیکس و برنامه نویسی ادیشو ناصری ۹۲۰۳۰۷۰۱
تیر ۹۲ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۱۰ سعید کارگذار ۹۲۰۴۰۱۰۱
تیر ۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۶ لقمان حسن زاده ۹۲۰۴۰۱۰۱
تیر ۹۲ مهندسی الستیکس – ۵ روزه – دبی -دوره ۱ ahmed mohammed youssef ۹۲۰۴۰۱۰۱
تیر ۹۲ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۱۰ حامد وزیری ۹۲۰۴۰۱۰۲
تیر ۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۶ سعید سلگی ۹۲۰۴۰۱۰۲
تیر ۹۲ مهندسی الستیکس – ۵ روزه – دبی -دوره ۱ jijo jose mathew ۹۲۰۴۰۱۰۲
تیر ۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۶ حمید رضا دهقان ۹۲۰۴۰۱۰۳
تیر ۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۶ اسماعیل رجائی ۹۲۰۴۰۱۰۴
تیر ۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۶ عباس شریعتمداری ۹۲۰۴۰۱۰۵
تیر ۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۶ جواد اسداله زاده ۹۲۰۴۱۳۰۱
تیر ۹۲ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۱۰ میثم بهرامی حقیقی ۹۲۰۴۲۰۰۱
مرداد ۹۲ مهندسی الستیکس – ۵ روزه -دوره ۶ علی آهنچیان ۹۲۰۵۰۱۰۱
مرداد ۹۲ مهندسی الستیکس – ۵ روزه -دوره ۶ امیر حسین مدنی ۹۲۰۵۰۱۰۲
مرداد ۹۲ مهندسی الستیکس – ۵ روزه -دوره ۶ محمد نوری ۹۲۰۵۰۱۰۳
مرداد ۹۲ مهندسی الستیکس – ۵ روزه -دوره ۶ احمد عبدالملکی ۹۲۰۵۰۱۰۴
مرداد ۹۲ مهندسی الستیکس – ۵ روزه -دوره ۶ وفاجو ۹۲۰۵۰۱۰۵
مرداد ۹۲ مهندسی الستیکس – ۵ روزه -دوره ۶ مهدی اشراقی ۹۲۰۵۰۱۰۶
شهریور ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۲ فرهاد عباسی ۹۲۰۶۰۱۰۱
شهریور ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۲ مهران اکبری امین ۹۲۰۶۰۱۰۲
شهریور ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۲ نگار چهره گشا ۹۲۰۶۰۱۰۳
شهریور ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۲ پارسا پورنادر ۹۲۰۶۰۱۰۴
شهریور ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۲ حامد صادقی ۹۲۰۶۰۱۰۵
شهریور ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۲ مهدی براتی ۹۲۰۶۰۱۰۶
شهریور ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۲ فاطمه صالحی ۹۲۰۶۰۱۰۷
شهریور ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۲ هومن امینی ۹۲۰۶۰۱۰۸
شهریور ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۲ حمید رنجبران ۹۲۰۶۰۱۰۹
مهر ۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۷ اقبال خاطری ۹۲۰۷۰۱۰۱
مهر ۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۷ سعید فرامرز زاده ۹۲۰۷۰۱۰۲
مهر ۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۷ سید حسین رضایی ۹۲۰۷۰۱۰۳
مهر ۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۷ آرا خانزاده نظری ۹۲۰۷۰۱۰۴
مهر ۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۷ محمد جواد اصغری ۹۲۰۷۰۱۰۵
مهر ۹۲ متخصص الستیکس – یک روزه – خصوصی مجتبی براتی ۹۲۰۷۰۱۰۶
آبان ۹۲ متخصص الستیکس – ۱ روزه – خصوصی جلیل عسکری حداد ۹۲۰۸۰۱۰۱
آبان ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۳ سلطانی فرد ۹۲۰۸۰۱۰۱
آبان ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۳ علیرضا شفا ۹۲۰۸۰۱۰۲
آبان ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۳ محمد سعید ولی شیخ زاهد ۹۲۰۸۰۱۰۳
آبان ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۳ محمد رضا کریمی ۹۲۰۸۰۱۰۴
آبان ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۳ عرفان سلکی ۹۲۰۸۰۱۰۵
آبان ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۳ وحید صفرپور ۹۲۰۸۰۱۰۶
آبان ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۳ محمد حقیقی ۹۲۰۸۰۱۰۷
آبان ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۳ علی دلشاد تهرانی ۹۲۰۸۰۱۰۸
آبان ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۳ مسعود سرباشی ۹۲۰۸۰۱۰۹
آبان ۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۳ سوده زندی ۹۲۰۸۰۱۱۰
۲۹آذر۹۲ متخصص الستیکس -۲ روزه – خصوصی نادر مرتضی زاده ۹۲۰۹۲۹۰۱
۲۹آذر۹۲ متخصص الستیکس -۲ روزه – خصوصی فرید جباری اصل ۹۲۰۹۲۹۰۲
۲۳دی۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۴ مهری محمد نیا ۹۲۱۰۰۳۰۲
۲۳دی۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۴ محسن مشایخی ۹۲۱۰۰۳۰۳
۲۳دی۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۴ حسین تقی زاده ۹۲۱۰۰۳۰۴
۲۳دی۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۴ علی حسنی ۹۲۱۰۰۳۰۵
۲۳دی۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۴ مهدی مصری ۹۲۱۰۰۳۰۶
۲۳دی۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۴ سپیده جعفری ۹۲۱۰۰۳۰۷
۲۳دی۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۴ مجید حاجه بند لو ۹۲۱۰۰۳۰۸
۲۳دی۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۴ مانی رئیس دانا ۹۲۱۰۰۳۰۹
۲۳دی۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۴ رضا صیفی ۹۲۱۰۰۳۱۰
۲۳دی۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۴ محمد خمامی ۹۲۱۰۰۳۱۱
۵دی۹۲ امنیت ویپ و استریسک – ۱ روزه – دوره ۱ مجید لری امینی ۹۲۱۰۰۵۰۱
۵دی۹۲ امنیت ویپ و استریسک – ۱ روزه – دوره ۱ فرید پارسایی ۹۲۱۰۰۵۰۲
۵دی۹۲ امنیت ویپ و استریسک – ۱ روزه – دوره ۱ امیر حسین مدنی ۹۲۱۰۰۵۰۳
۵دی۹۲ امنیت ویپ و استریسک – ۱ روزه – دوره ۱ آرا خانزاده نظری ۹۲۱۰۰۵۰۴
۵دی۹۲ امنیت ویپ و استریسک – ۱ روزه – دوره ۱ حامد صادقی ۹۲۱۰۰۵۰۵
۵دی۹۲ امنیت ویپ و استریسک – ۱ روزه – دوره ۱ محمد سعید ولی شیخ زاهد ۹۲۱۰۰۵۰۶
۵دی۹۲ امنیت ویپ و استریسک – ۱ روزه – دوره ۱ رضا قدس ۹۲۱۰۰۵۰۷
۵دی۹۲ امنیت ویپ و استریسک – ۱ روزه – دوره ۱ علی دلشاد تهرانی ۹۲۱۰۰۵۰۸
۶دی۹۲ متخصص الستیکس -۲ روزه – خصوصی اکبر حسن لو ۹۲۱۰۰۶۰۱
۲۳دی۹۲ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۴ محمد نعمتی نیا ۹۲۱۰۲۳۰۱
۱۰-Feb-14 ECE-2-Dubai Muhammad Rizwan Sabir ۹۲۱۱۰۱۰۱
۱۰-Feb-14 ECE-2-Dubai Maryam Mohd Shafiei ۹۲۱۱۰۱۰۲
۱۰-Feb-14 ECE-2-Dubai Mohammed Tageldeen ۹۲۱۱۰۱۰۳
۱۰-Feb-14 ECE-2-Dubai Loay Aburas ۹۲۱۱۰۱۰۴
۳بهمن۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۶ ایمان توکلی ۹۲۱۱۰۳۰۱
۳بهمن۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۶ فرشید معطر ۹۲۱۱۰۳۰۲
۳بهمن۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۶ امید تورانی ۹۲۱۱۰۳۰۳
۳بهمن۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۶ حسین کارجوی واقعی ۹۲۱۱۰۳۰۴
۳بهمن۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۶ محمد مهدی صدیقیان ۹۲۱۱۰۳۰۵
۱۰بهمن۹۲ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۱۰ مهدی ایزد پناه ۹۲۱۱۱۰۰۱
۱۰بهمن۹۲ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۱۰ محسن فلاح ۹۲۱۱۱۰۰۲
۱۰بهمن۹۲ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۱۰ مهدی عسکری ۹۲۱۱۱۰۰۳
۱۰بهمن۹۲ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۱۰ زهرا سرایانی ۹۲۱۱۱۰۰۴
۱۰بهمن۹۲ برنامه نویسی استریسک – یک روزه – دوره ۱۰ بهروز محمدی ۹۲۱۱۱۰۰۵
۷اسفند۹۲ میکروتیک MTCNA – سه روزه – دوره ۱ امیر مباشری ۹۲۱۲۰۷۰۱
۷اسفند۹۲ میکروتیک MTCNA – سه روزه – دوره ۱ علیرضا خلفی ۹۲۱۲۰۷۰۲
۷اسفند۹۲ میکروتیک MTCNA – سه روزه – دوره ۱ رضا قدس ۹۲۱۲۰۷۰۳
۷اسفند۹۲ میکروتیک MTCNA – سه روزه – دوره ۱ محمد صباغ ۹۲۱۲۰۷۰۴
۷اسفند۹۲ میکروتیک MTCNA – سه روزه – دوره ۱ فاطمه دهقان نیری ۹۲۱۲۰۷۰۵
۷اسفند۹۲ میکروتیک MTCNA – سه روزه – دوره ۱ هومن برازنده ۹۲۱۲۰۷۰۶
۷اسفند۹۲ میکروتیک MTCNA – سه روزه – دوره ۱ علی یزدان جو ۹۲۱۲۰۷۰۷
۷اسفند۹۲ میکروتیک MTCNA – سه روزه – دوره ۱ محمد نعمتی نیا ۹۲۱۲۰۷۰۸
۷اسفند۹۲ میکروتیک MTCNA – سه روزه – دوره ۱ محمد کاضم خدابخشی ۹۲۱۲۰۷۰۹
۷اسفند۹۲ میکروتیک MTCNA – سه روزه – دوره ۱ محمد جواد صرفجو ۹۲۱۲۰۷۱۰
۱۵اسفند۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۷ علی پاشازاده ۹۲۱۲۱۵۰۱
۱۵اسفند۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۷ مهدی شیرین زاده ۹۲۱۲۱۵۰۲
۱۵اسفند۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۷ مصطفی دستانی ۹۲۱۲۱۵۰۳
۱۵اسفند۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۷ الهام زهدی ۹۲۱۲۱۵۰۴
۱۵اسفند۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۷ ناصر جمشیدی ۹۲۱۲۱۵۰۵
۱۵اسفند۹۲ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۷ فراهانی ۹۲۱۲۱۵۰۶
۲۲اسفند۹۲ خصوصی برنامه نویسی الهام زهدی ۹۲۱۲۲۲۰۱
۳۰فروردین۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۵ مهدی ساکت ۹۳۰۱۳۰۰۱
۳۰فروردین۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۵ سعید بهلولی ۹۳۰۱۳۰۰۲
۳۰فروردین۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۵ حجت الله امینی ۹۳۰۱۳۰۰۳
۳۰فروردین۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۵ سامان ثابتی ۹۳۰۱۳۰۰۴
۳۰فروردین۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۵ علی کریمی ۹۳۰۱۳۰۰۵
۳۰فروردین۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۵ مهران محسنی ۹۳۰۱۳۰۰۶
۳۰فروردین۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۵ محمد جواد جوزی ۹۳۰۱۳۰۰۷
۳۰فروردین۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۵ علیرضا قهاری ۹۳۰۱۳۰۰۸
۳۰فروردین۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۵ نیلوفر محجوب ۹۳۰۱۳۰۰۹
۳۰فروردین۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۵ محسن طاقه باف ۹۳۰۱۳۰۱۰
۳۰فروردین۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۵ سعید حر ۹۳۰۱۳۰۱۱
۳۰فروردین۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۵ حمید رضا پیله ور ۹۳۰۱۳۰۱۲
۴اردیبهشت۹۳ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۸ محمد رضا هادی ۹۳۰۲۰۴۰۱
۴اردیبهشت۹۳ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۸ حامد نیک روش ۹۳۰۲۰۴۰۲
۴اردیبهشت۹۳ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۸ ایمان دارابی ۹۳۰۲۰۴۰۳
۴اردیبهشت۹۳ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۸ کوروش نجم آبادی ۹۳۰۲۰۴۰۴
۴اردیبهشت۹۳ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۸ الیاس شاه گردون ۹۳۰۲۰۴۰۵
۴اردیبهشت۹۳ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۸ افشین سالاری ۹۳۰۲۰۴۰۶
۱۱اردیبهشت۹۳ برنامه نویسی استریسک – دو روزه – دوره ۱۰ نیک روش ۹۳۰۲۱۱۰۱
۱۱اردیبهشت۹۳ برنامه نویسی استریسک – دو روزه – دوره ۱۰ دارابی ۹۳۰۲۱۱۰۲
۱۱اردیبهشت۹۳ برنامه نویسی استریسک – دو روزه – دوره ۱۰ نجم آبادی ۹۳۰۲۱۱۰۳
۱۱اردیبهشت۹۳ برنامه نویسی استریسک – دو روزه – دوره ۱۰ شاهگردون ۹۳۰۲۱۱۰۴
۲۱خرداد۹۳ میکروتیک MTCNA – سه روزه – دوره ۲ زارع ۹۳۰۳۲۱۰۱
۲۱خرداد۹۳ میکروتیک MTCNA – سه روزه – دوره ۲ امجدی ۹۳۰۳۲۱۰۲
۲۱خرداد۹۳ میکروتیک MTCNA – سه روزه – دوره ۲ حیدری ۹۳۰۳۲۱۰۳
۲۱خرداد۹۳ میکروتیک MTCNA – سه روزه – دوره ۲ نظری ۹۳۰۳۲۱۰۴
۲۱خرداد۹۳ میکروتیک MTCNA – سه روزه – دوره ۲ احسان ا…نیک پی ۹۳۰۳۲۱۰۵
۲۱خرداد۹۳ میکروتیک MTCNA – سه روزه – دوره ۲ جلیلی ۹۳۰۳۲۱۰۶
۲۱خرداد۹۳ میکروتیک MTCNA – سه روزه – دوره ۲ نجم آبادی ۹۳۰۳۲۱۰۷
۲۱خرداد۹۳ میکروتیک MTCNA – سه روزه – دوره ۲ حامد پور مهدی ۹۳۰۳۲۱۰۸
۵تیر۹۳ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۹ رضا شفیعی ۹۳۰۴۰۵۰۱
۵تیر۹۳ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۹ سید امیر رضا احمدی طباطبائی ۹۳۰۴۰۵۰۱
۵تیر۹۳ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۹ ایمان کمالی ۹۳۰۴۰۵۰۱
۵تیر۹۳ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۹ مجتبی حقیقی ۹۳۰۴۰۵۰۱
۵تیر۹۳ متخصص الستیکس – دو روزه – دوره ۲۹ احمد مهدیلو ۹۳۰۴۰۵۰۱
۷تیر۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۶ شیما پرهام ۹۳۰۴۰۷۰۱
۷تیر۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۶ محمد صادق خطیب پور ۹۳۰۴۰۷۰۲
۷تیر۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۶ دانشفر ۹۳۰۴۰۷۰۳
۷تیر۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۶ نادر موسی فر ۹۳۰۴۰۷۰۴
۷تیر۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۶ محمد محمدی ۹۳۰۴۰۷۰۵
۷تیر۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۶ آزاده عبدی قوی دل ۹۳۰۴۰۷۰۶
۷تیر۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۶ محمد محدی اسکندری ۹۳۰۴۰۷۰۷
۷تیر۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۶ قربانعلی عالیشاهی ۹۳۰۴۰۷۰۸
۷تیر۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۶ یوسف حاتم زاده ۹۳۰۴۰۷۰۹
۷تیر۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۶ سعادتمند ۹۳۰۴۰۷۱۰
۷تیر۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۶ امیر رضا بیابانی ۹۳۰۴۰۷۱۱
۷تیر۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۶ الفتی ۹۳۰۴۰۷۱۲
۱۴تیر۹۳ برنامه نویسی استریسک – دو روزه – دوره ۱۱ آقای خسروشاهی ۹۳۰۴۱۹۰۱
۱۴تیر۹۳ برنامه نویسی استریسک – دو روزه – دوره ۱۱ آقای بابایی ۹۳۰۴۱۹۰۲
۱۴تیر۹۳ برنامه نویسی استریسک – دو روزه – دوره ۱۱ آقای طباطبایی ۹۳۰۴۱۹۰۳
۱۴تیر۹۳ برنامه نویسی استریسک – دو روزه – دوره ۱۱ آقای قاضی ۹۳۰۴۱۹۰۴
۱۴تیر۹۳ برنامه نویسی استریسک – دو روزه – دوره ۱۱ خانم نوروزی ۹۳۰۴۱۹۰۵
۱۴تیر۹۳ برنامه نویسی استریسک – دو روزه – دوره ۱۱ آقای قنادی ۹۳۰۴۱۹۰۶
۲۷مرداد۹۳ مهندسی الستیکس – ۵ روزه -دوره ۷ آقای حسینی ۹۳۰۵۲۷۰۱
۲۷مرداد۹۳ مهندسی الستیکس – ۵ روزه -دوره ۷ آقای انصاری ۹۳۰۵۲۷۰۲
۲۷مرداد۹۳ مهندسی الستیکس – ۵ روزه -دوره ۷ آقای مجاهد ۹۳۰۵۲۷۰۳
۲۷مرداد۹۳ مهندسی الستیکس – ۵ روزه -دوره ۷ آقای حامدعرب زاده ۹۳۰۵۲۷۰۴
۲۷مرداد۹۳ مهندسی الستیکس – ۵ روزه -دوره ۷ نهال پروری ۹۳۰۵۲۷۰۵
۲۷مرداد۹۳ مهندسی الستیکس – ۵ روزه -دوره ۷ آقای ریاضی ۹۳۰۵۲۷۰۶
۸شهریور۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۷ ابوالفضل مختاری ۹۳۰۶۰۸۰۱
۸شهریور۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۷ سید حسین حسینی ۹۳۰۶۰۸۰۲
۸شهریور۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۷ محمد بزرگ نیا ۹۳۰۶۰۸۰۳
۸شهریور۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۷ شهرام امینی ۹۳۰۶۰۸۰۴
۸شهریور۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۷ علیرضا خلج اسدی ۹۳۰۶۰۸۰۵
۸شهریور۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۷ مهرداد نوری ۹۳۰۶۰۸۰۶
۸شهریور۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۷ میثم حق محمدی ۹۳۰۶۰۸۰۷
۸شهریور۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۷ رضا علی قدیر ۹۳۰۶۰۸۰۸
۸شهریور۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۷ بابک آشفته یزدی ۹۳۰۶۰۸۰۹
۸شهریور۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۷ محمد حسین ره پیک ۹۳۰۶۰۸۱۰
۸شهریور۹۳ مهندسی الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۷ مائده شمس الدینی ۹۳۰۶۰۸۱۱
۲۶شهریور۹۳ متخصص الستیکس – سه روزه – دوره ۳۰ Matti Niasmand ۹۳۰۶۲۶۰۱
۲۶شهریور۹۳ متخصص الستیکس – سه روزه – دوره ۳۰ فرزاد هاشمی ۹۳۰۶۲۶۰۲
۲۶شهریور۹۳ متخصص الستیکس – سه روزه – دوره ۳۰ آرش حبیبی ۹۳۰۶۲۶۰۳
۲۶شهریور۹۳ متخصص الستیکس – سه روزه – دوره ۳۰ مهدی طاهرخانی ۹۳۰۶۲۶۰۴
۲۶شهریور۹۳ متخصص الستیکس – سه روزه – دوره ۳۰ بهزاد منافی ۹۳۰۶۲۶۰۵
۲۶شهریور۹۳ متخصص الستیکس – سه روزه – دوره ۳۰ عماد گرجی ۹۳۰۶۲۶۰۴
۲۶شهریور۹۳ متخصص الستیکس – سه روزه – دوره ۳۰ قباد قانعی ۹۳۰۶۲۶۰۵
۲۶شهریور۹۳ متخصص الستیکس – سه روزه – دوره ۳۰ مهدی بغداد آبادی ۹۳۰۶۲۶۰۴
مهر ۹۳ مختصص الستیکس – سه روزه – دوره ۳۱ خانم خلیفه ۹۳۰۹۱۸۰۱
مهر ۹۳ مختصص الستیکس – سه روزه – دوره ۳۱ خانم آزادمنش ۹۳۰۷۳۰۰۱
مهر ۹۳ مختصص الستیکس – سه روزه – دوره ۳۱ آقای گلدوست ۹۳۰۷۳۰۰۳
مهر ۹۳ مختصص الستیکس – سه روزه – دوره ۳۱ آقای صبوریان ۹۳۰۷۳۰۰۴
مهر ۹۳ مختصص الستیکس – سه روزه – دوره ۳۱ آقای وحید رضایی منش ۹۳۰۷۳۰۰۵
مهر ۹۳ برنامه نویسی استریسک – ۲ روزه آقای درایتی ۹۳۰۷۱۲۰۱
مهر ۹۳ برنامه نویسی استریسک – ۲ روزه آقای شریفی ۹۳۰۷۱۲۰۲
مهر ۹۳ برنامه نویسی استریسک – ۲ روزه آقای معینی ۹۳۰۷۱۲۰۳
مهر ۹۳ برنامه نویسی استریسک – ۲ روزه خانم اسدی ۹۳۰۷۱۲۰۴
آبان ۹۳ متخصص الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۸ آقای شاطری ۹۳۰۸۱۷۰۱
آبان ۹۳ متخصص الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۸ آقای نژاد فلاح ۹۳۰۸۱۷۰۲
آبان ۹۳ متخصص الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۸ آقای حامد قدرت ۹۳۰۸۱۷۰۳
آبان ۹۳ متخصص الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۸ آقای فهیمی ۹۳۰۸۱۷۰۴
آبان ۹۳ متخصص الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۸ آقای قاسمی ۹۳۰۸۱۷۰۵
آبان ۹۳ متخصص الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۸ آقای عاشوری ۹۳۰۸۱۷۰۶
آبان ۹۳ متخصص الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۸ آقای دست داده ۹۳۰۸۱۷۰۷
آبان ۹۳ متخصص الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۸ آقای سمنگان زاده ۹۳۰۸۱۷۰۸
آبان ۹۳ متخصص الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۸ آقای پور داور ۹۳۰۸۱۷۰۹
آبان ۹۳ متخصص الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۸ آقای یوسفی ۹۳۰۸۱۷۱۰
آبان ۹۳ متخصص الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۸ آقای موسویان ۹۳۰۸۱۷۱۱
آبان ۹۳ متخصص الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۸ آقای باقرزاده ۹۳۰۸۱۷۱۲
آبان ۹۳ متخصص الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۸ آقای خلج ۹۳۰۸۱۷۱۳
آذر ۹۳ مختصص الستیکس – سه روزه – دوره ۳۲ آقای صالحی ۹۳۰۹۱۸۰۱
آذر ۹۳ مختصص الستیکس – سه روزه – دوره ۳۲ آقای روزی ۹۳۰۹۱۸۰۲
آذر ۹۳ مختصص الستیکس – سه روزه – دوره ۳۲ آقای آخ نیا ۹۳۰۹۱۸۰۳
آذر ۹۳ مختصص الستیکس – سه روزه – دوره ۳۲ آقای تهوری ۹۳۰۹۱۸۰۴
آذر ۹۳ برنامه نویسی استریسک – ۱۵ ساعته آقای دانشفر ۹۳۰۹۱۱۰۱
آذر ۹۳ برنامه نویسی استریسک – ۱۵ ساعته آقای جانی ۹۳۰۹۱۱۰۲
آذر ۹۳ برنامه نویسی استریسک – ۱۵ ساعته آقای محمدی ۹۳۰۹۱۱۰۳
آذر ۹۳ برنامه نویسی استریسک – ۱۵ ساعته آقای نوری ۹۳۰۹۱۱۰۴
دی ۹۳ دوره امنیت – ۱ روزه آقای برومند ۹۳۱۰۲۰۰۳
دی ۹۳ دوره امنیت – ۱ روزه آقای شاطری ۹۳۱۰۲۰۰۱
دی ۹۳ دوره امنیت – ۱ روزه آقای علیزاده ۹۳۱۰۲۰۰۲
بهمن ۹۳ مختصص الستیکس – سه روزه – دوره ۳۳ آقای ولی خون ۹۳۱۱۰۱۰۱
بهمن ۹۳ مختصص الستیکس – سه روزه – دوره ۳۳ آقای فرهنگی ۹۳۱۱۰۱۰۲
بهمن ۹۳ مختصص الستیکس – سه روزه – دوره ۳۳ آقای قربانی ۹۳۱۱۰۱۰۳
بهمن ۹۳ مختصص الستیکس – سه روزه – دوره ۳۳ آقای ماهوتچیان ۹۳۱۱۰۱۰۴
بهمن ۹۳ متخصص الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۹ آقای پزشکی ۹۳۱۱۱۱۰۱
بهمن ۹۳ متخصص الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۹ آقای نوروزی ۹۳۱۱۱۱۰۲
بهمن ۹۳ متخصص الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۹ آقای شمشیر ساز ۹۳۱۱۱۱۰۳
بهمن ۹۳ متخصص الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۹ آقای رهنما ۹۳۱۱۱۱۰۴
بهمن ۹۳ متخصص الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۹ آقای نمازی ۹۳۱۱۱۱۰۵
بهمن ۹۳ متخصص الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۹ آقای اشرفی ۹۳۱۱۱۱۰۶
بهمن ۹۳ متخصص الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۹ آقای هویزه ۹۳۱۱۱۱۰۷
بهمن ۹۳ متخصص الستیکس – ۳۰ ساعته – دوره ۹ آقای افتخاری ۹۳۱۱۱۱۰۸
اسفند ۹۳ برنامه نویسی استریسک – ۲ روزه آقای خاطری ۹۳۱۲۰۷۰۱
اسفند ۹۳ برنامه نویسی استریسک – ۲ روزه آقای حقیقی ۹۳۱۲۰۷۰۲
اسفند ۹۳ برنامه نویسی استریسک – ۲ روزه آقای توکلی ۹۳۱۲۰۷۰۳
اسفند ۹۳ برنامه نویسی استریسک – ۲ روزه آقای شمشیرساز ۹۳۱۲۰۷۰۴
اردیبهشت ۹۴ دوره سخت افزار- ۲ روزه آقای پارسایی ۹۴۰۲۱۰۰۱
 اردیبهشت ۹۴  دوره سخت افزار- ۲ روزه  آقای نظری   ۹۴۰۲۱۰۰۲ 
اردیبهشت ۹۴ دوره سخت افزار- ۲ روزه آقای دانشفر ۹۴۰۲۱۰۰۳
اردیبهشت ۹۴ دوره سخت افزار- ۲ روزه آقای فعله گری ۹۴۰۲۱۰۰۴
اردیبهشت ۹۴ دوره سخت افزار- ۲ روزه آقای حقیقی ۹۴۰۲۱۰۰۵
اردیبهشت ۹۴  متخصص الستیکس- ۳ روزه- دوره ۳۴  آقای فعله گری  ۹۴۰۲۱۶۰۱
اردیبهشت ۹۴  متخصص الستیکس- ۳ روزه- دوره ۳۴  آقای رضاپور خاتونی  ۹۴۰۲۱۶۰۲
اردیبهشت ۹۴  متخصص الستیکس- ۳ روزه- دوره ۳۴  آقای نوربخش  ۹۴۰۲۱۶۰۳
 مرداد ۹۴  متخصص الستیکس- ۳۰ ساعته – دوره ۱۰  آقای زارع قمشه ۹۴۰۵۱۸۰۱ 
 مرداد ۹۴  متخصص الستیکس- ۳۰ ساعته – دوره ۱۰  آقای کامیار ۹۴۰۵۱۸۰۲ 
 مرداد ۹۴  متخصص الستیکس- ۳۰ ساعته – دوره ۱۰  آقای دهقانی ۹۴۰۵۱۸۰۳ 
 مرداد ۹۴  متخصص الستیکس- ۳۰ ساعته – دوره ۱۰  آقای بشیری ۹۴۰۵۱۸۰۴ 
 مرداد ۹۴  متخصص الستیکس- ۳۰ ساعته – دوره ۱۰  آقای مرادی آزاد ۹۴۰۵۱۸۰۵ 
 مرداد ۹۴  متخصص الستیکس- ۳ روزه – خصوصی  آقای همتی ۹۴۰۵۱۴۰۱ 
 مرداد ۹۴  متخصص الستیکس- ۲ روزه – خصوصی  آقای محمدی  ۹۴۰۵۲۱۰۱ 
 مرداد ۹۴  متخصص الستیکس- ۳ روزه – خصوصی  آقای دیلمیان ۹۴۰۵۲۲۰۱ 
شهریور ۹۴  متخصص الستیکس- ۳ روزه- دوره ۳۵  آقای آقایی ۹۴۰۶۰۴۰۱ 
شهریور ۹۴  متخصص الستیکس- ۳ روزه- دوره ۳۵  خانم مظفری ۹۴۰۶۰۴۰۲ 
شهریور ۹۴ متخصص الستیکس- ۳ روزه- دوره ۳۵  آقای غلام زاده ۹۴۰۶۰۴۰۳ 
مهر ۹۴ برنامه نویسی استریسک – ۲ روزه آقای عرب گل ۹۴۰۷۰۹۰۱
مهر ۹۴ برنامه نویسی استریسک – ۲ روزه آقای هاشمی تهرانی ۹۴۰۷۰۹۰۲
مهر ۹۴ برنامه نویسی استریسک – ۲ روزه آقای آقایی ۹۴۰۷۰۹۰۳
مهر ۹۴ برنامه نویسی استریسک – ۲ روزه آقای سعید ۹۴۰۷۰۹۰۴
مهر ۹۴ برنامه نویسی استریسک – ۲ روزه آقای اسلامی ۹۴۰۷۰۹۰۵
مهر ۹۴ برنامه نویسی استریسک – ۲ روزه آقای بابازاده ۹۴۰۷۰۹۰۶
مهر ۹۴ برنامه نویسی استریسک – ۲ روزه آقای علیرضایی ۹۴۰۷۰۹۰۷
مهر ۹۴ برنامه نویسی استریسک – ۲ روزه آقای کریمی ۹۴۰۷۰۹۰۸
مهر ۹۴ برنامه نویسی استریسک – ۲ روزه آقای قاسمی ۹۴۰۷۰۹۰۹
مهر ۹۴ متخصص الستیکس- ۲ روزه – خصوصی آقای فرزان دالایی ۹۴۰۷۲۷۰۱
آبان ۹۴  متخصص الستیکس- ۳ روزه- دوره۳۶ آقای  کلهر ۹۴۰۸۲۰۰۱ 
آبان ۹۴  متخصص الستیکس- ۳ روزه- دوره۳۶  آقای دژم ۹۴۰۸۲۰۰۲ 
آبان ۹۴  متخصص الستیکس- ۳ روزه- دوره۳۶  آقای رشیدی ۹۴۰۸۲۰۰۳ 
آبان ۹۴  متخصص الستیکس- ۳ روزه- دوره۳۶ آقای کاوش ۹۴۰۸۲۰۰۴ 
آبان ۹۴  متخصص الستیکس- ۳ روزه- دوره۳۶  آقای خدادایان ۹۴۰۸۲۰۰۵ 
تاریخ نام دوره نام شماره دانشجویی