آیا برای استفاده از IP PBX باید دسترسی به اینترنت وجود داشته باشد؟
1,433 بازدید

خیر. برای استفاده از درون ساختمان یک شرکت، جایی که بستر شبکه داخلی وجود دارد، نیازی به دسترسی به اینترنت نیست. تنها برای اتصال سیستم تلفن داخلی در مرکز به شعب دیگر شرکت در نقاط مختلف جغرافیایی نیاز به دسترسی اینترنت خواهد بود. همینطور اگر نیاز به انجام تغییرات بر روی سیستم بصورت راه دور، (بطور مثال از سوی گروه پشتیبانی فنی سیتکو)


← پرسش و پاسخ