سیستم تلفن داخلی چیست؟
3,026 بازدید

سیستم تلفن داخلی یا سانترال، یک سیستم توزیع خطوط تلفن به صورت خصوصی است که به یک سازمان اجازه مدیریت بر نحوه توزیع تماس های وارده را می دهد. CYTBOX بطور مثال یک سیستم تلفن داخلی محسوب می شود. سیستم تلفن داخلی با قرار گرفتن میان کاربران هر شرکت و اداره مخابرات به شرکت ها اجازه می دهد بطور موثرتری در مقایسه با حالتی که هر کارمند دارای یک تلفن معمولی و مستقیم از مخابرات باشد، اعمال مدیریت کنند.


← پرسش و پاسخ