چرا من به سیستم تلفن داخلی نیاز دارم؟
1,277 بازدید

صرف نظر از اینکه شرکت شما از طریق خطوط آنالوگ و یا دیجیتال نظیر E1/PRIبا شبکه تلفن عمومی در ارتباط است، شما نیازمند مرکز تلفنی داخلی، برای اعمال مدیریت و مسیردهی تماسهای وارده و خارجه در شرکت خود هستید.


← پرسش و پاسخ