اسنام Snom M700

 M700 بیس استیشنی (مرکز بیسیم برای فناوری دکت DECT) ایده آل برای شرکت های و ساختمانهای بلند است که به پوشش...

ادامه ←