مقایسه محصولات مختلف پیپل لینک
3,066 بازدید

قابلیت ها

UTP  

HDVC

Digital White Board (DWB)                                                            وایت برد دیجیتال 

 download (1) download (1)

Document Sharing (DS)                                                           اشتراک گذاری اسناد

 download (1) download (1)

Desktop/Application Sharing (D/A)                اشتراک گذاری رومیزی / نرم افزاری

 download (1) download (1)

Recording (Rec)                                                                                                ضبط

 download (1) download (1)

File Transfer ( FT)                                                                                     انتقال فایل

 download (1) download (1)

Video and Desktop Sync (VDS)                             همگام سازی ویدئویی و رومیزی 

 download (1) download (1)

Lock Conference ( LC)                                                                 قفل کردن کنفرانس

 download (1) download (1)

Resolution (Res)                                                                                               وضوح

۱۰۸۰

۱۰۸۰

Master/Slave (MS)                                                                            رئیس و مرئوس

 download (1) download (1)

E-mail                                                                                                                 ایمیل 

 download (1) download (1)

Multiple Room Creation (MRC)                                               ایجاد اتاق های متعدد

 download (1) download (1)

Public and Private chat ( PPC)                                    چت های عمومی و خصوصی

 download (1) download (1)

Android/IOS (AI)                                                                                  IOS  /اندروید

 download (1) download (1)

Remote Camera Control (RCC)                                            کنترل دوربین از راه دور 

 download (1) download (1)

SMS                                                                                                              پیام کوتاه

 download (1) download (1)

Dual Display (DD)                                                                     صفحه نمایش دوگانه

 download (1) download (1)

Video Mixer ( VM)                                                                                 ویدئو میکسر

 download (1) download (1)

Voting                                                                                                          رای گیری

 download (1) download (1)

Video Layout (VL)                                                                                 طرح ویدئویی  

 download (1) download (1)

Roll Call (RC)                                                                                       تماس گردشی

 download (1) download (1)

Media File Sharing ( MFS)                                          اشتراک گذاری فایل رسانه ای

 download (1) download (1)

Banner Title (BT)                                                                                         عنوان بنر

 download (1) download (1)

Conference Grouping (CG)                                                        گروه بندی کنفرانس

 download (1) download (1)

Video Rotation( VR)                                                                               گردش ویدئو

 download (1) download (1)

Co-Browsing (Co-B)                                                                     مرور کردن مشترک                

 download (1)Red-Cross

Referendum (Ref)                                                                                    همه پرسی

 download (1) Red-Cross

Voice Activation (VA)                                                                      فعال سازی صدا

 download (1) Red-Cross

Composite TV Wall (CTW)                                                   جدار کامپیوزتی تلویزیون

 download (1) Red-Cross

Combining and Splitting (CS)                                                           ترکیب و تقسیم

 download (1) Red-Cross

Hot Standby (HS)                                                                   حالت آماده به کار قوی

 download (1) Red-Cross

Guest User (GU)                                                                                       کاربر مهمان

 download (1) Red-Cross

Monitor User (MU)                                                                               نظارت بر کاربر

 download (1) Red-Cross

H.323 Interconnected and H.239 (H.323/239)       H.323 به هم پیوسته و H.239

 download (1) Red-Cross

VOIP                                                                                                                      ویپ

 download (1) Red-Cross

SIP                                                                                                                      سیپ

 download (1) Red-Cross

Evaluation Page (EP)                                                                         ارزیابی صفحات

 download (1) Red-Cross

UVC Point to Point HD Video Call (UVC/HD)     HD تماس ویدئویی نقطه به نقطه

 download (1) Red-Cross

Conference Agenda (CA)                                                            دستور کار کنفرانس

 download (1) Red-Cross

Remote Audio Video Setting Control (RAVS)   کنترل تنظیم صوتی تصویری راه دور

 Red-Cross

setting-icon